Artikel 1 – Doelstelling

 1. De Club van 50 bestaat uit een groep mensen die korfbalvereniging OKO/BIES een warm hart toedragen
 2. De Club van 50 biedt financiële ondersteuning voor investeringen of activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met Korfbalvereniging OKO/BIES. Eventuele goederen worden eigendom van OKO/BIES.

 

Artikel 2 – Lidmaatschap

 1. De Club van 50 bestaat uit leden die geen lid van korbalvereniging OKO/BIES hoeven te zijn. Het lidmaatschap kan bestaan uit een persoon of meerdere personen (geen bedrijven). De Club van 50 kent geen beperking van het aantal leden.
 2. Een lid van de Club van 50 voldoet jaarlijks aan de minimum bijdrage van 50 Euro of meer. Betaling van het lidmaatschap geschiedt middels automatische incasso.
 3. Het lidmaatschap treedt in werking zodra men zich heeft aangemeld. Looptijd 1 juli tot en met 30 juni het daarop volgende jaar.
 4. Leden van de Club van 50 kunnen op grond van hun lidmaatschap van de Club van 50 geen bijzondere rechten ontlenen met betrekking tot het bestuur van Korfbalverenging OKO/BIES. Over en weer kunnen adviezen en wensen kenbaar worden gemaakt.
 5. Elk lid van de Club van 50 heeft een stem, ongeacht de hoogte van de bijdrage.
 6. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het einde van het seizoen. Opzegging is alleen mogelijk door dit schriftelijk kenbaar te maken voor 1 juni van het nieuwe seizoen bij een bestuurslid van de club van 50.
 7. Lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar
 8. Lid worden kan door via een inschrijfformulier aan te melden én een getekende machtiging in te leveren bij het bestuur van de club van 50.

 

Artikel 3 – Bestuur

 1. Het bestuur van de Club van 50 bestaat uit 2 personen, t.w. een voorzitter en secretaris/penningmeester. Uitsluitend leden van de Club van 50, niet zijnde bestuursleden van korfbalvereniging OKO/BIES, kunnen in deze functies worden gekozen.
 2. De Club van 50 komt minimaal 1 x per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering geeft het bestuur opening van financiële zaken en legt plannen voor. Op verzoek van het bestuur of van minimaal 10 leden kunnen er extra vergaderingen worden belegd
 3. De voorzitter zit de ledenvergadering voor. De secretaris/penningmeester zorgt voor het maken van agenda’s, uitnodigingen en verslaggeving van vergaderingen alsmede voor het beheer van de gelden en het opstellen van een financieel overzicht.
 4. De ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit 1 persoon, die de financiële verslaglegging controleert en daarvan verslag doet aan de ledenvergadering.

 

Artikel 4 – Besluitvorming

 1. Besluiten kunnen worden genomen tijdens een ledenvergadering, bij meerderheid van stemmen (helft van de aanwezigen + 1). Tevens kunnen besluiten omtrent bestedingsdoelen worden genomen door middel van schriftelijke stemming, waarbij eveneens een meerderheid van stemmen benodigd is. Bij het staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

Artikel 5 – Besteding en verdeling gelden

 1. De  opbrengsten van de contributie in enig jaar worden bij voorkeur in zijn geheel  besteed aan een of meerdere doelen als beschreven onder Artikel 1 Doelstelling.  Niet uitgegeven gelden worden op een rekening bewaard voor besteding op een  later tijdstip
 2. Tijdens de Algemene leden vergadering van de Club van 50 zullen de bestuurders de leden informeren over de bestedingen. Tijdens deze Algemene leden vergadering van de Club van 50 kunnen de leden zich uitspreken over deze bestedingen en met suggesties voor de toekomst komen.
 3. Verzoeken ter ondersteuning kunnen door leden van de Club van 50 en het bestuur van OKO/BIES worden voorgelegd. De verzoeken dienen voorzien van een motivatie en een kostenplaatje minimaal 4 weken voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur te worden ingediend.