KNKV-waarnemer/beoordelaar

KVOKO/BIES wil samen met het KNKV de kwaliteit en kwantiteit van de KNKV-scheidsrechters verhogen. De KNKV-waarnemer/beoordelaar observeert en analyseert het optreden van een KNKV-scheidsrechter. Het doel van de opleiding tot KNKV-waarnemer/beoordelaar is om bij de cursist competenties te ontwikkelen die nodig zijn om het optreden van een scheidsrechter te beoordelen. Na afloop van de beoordeling worden de bevindingen vastgelegd en gerapporteerd (waarnemer) en/of met de scheidsrechter besproken (beoordelaar). De beoordelaar vult ook een beoordelingsrapport in. Tevens kan de KNKV-beoordelaar  ingezet worden als begeleider bij de opleiding van een KNKV-scheidsrechter.

Opleidingsduur
De module KNKV-waarnemer omvat twee theoriebijeenkomsten van 2½ uur met een tussenpose van minimaal drie weken. In de tussenliggende periode wordt in gezamenlijkheid met de andere cursisten opdrachten uitgevoerd.  Met de docent worden twee wedstrijden bezocht; hierover worden opdrachten verstrekt. De cursist rondt de opleiding af met een wedstrijdbezoek die hij met een ervaren beoordelaar doet. Hij maakt hier zelfstandig een waarnemingsrapport van. Wanneer alle opdrachten met een voldoende worden beoordeeld volgt de benoeming tot waarnemer. Bij een onvoldoende uitvoering van een opdracht volgt een éénmalige herkansing.

De module KNKV-beoordelaar omvat, na de opleiding tot waarnemer, nog drie theoriebijeenkomsten (2 x 2¼ uur en 1 x 1 uur). Tussen de bijeenkomsten in worden opdrachten uitgevoerd. Met een ervaren beoordelaar wordt tweemaal een wedstrijd bezocht. De cursist is aanwezig bij het beoordelingsgesprek (dat de beoordelaar voert) na afloop van de wedstrijd en maakt (thuis) zelfstandig een beoordelingsrapport over het functioneren van de scheidsrechter. Na deze periode volgt het stage-deel waarin minstens drie stage-beoordelingen zelfstandig worden gemaakt.

De cursus wordt afgesloten met een bijeenkomst van 1 uur (laatste feedback en uitreiking certificaat).

Minimum aantal deelnemers
De cursus kan starten met een minimale deelname van acht cursisten.

Toelatingseisen:

De cursist moet in het bezit zijn van de scheidsrechter
Basismodule B
waarnemerbeoordelaar
– Speler (tot niveau waarop is gespeeld) of
– Trainer (tot niveau waarop is getraind)
waarnemer
De cursist dient kennis te hebben van de laatste
officiële spelregels en de daarbij behorende reglementen,
bestuursbesluiten en andere relevante artikelen
(bv. speerpunten).
waarnemerbeoordelaar
De cursist is bereid actief deel te nemen aan alle
cursusbijeenkomsten en alle opdrachten uit te voeren.
waarnemerbeoordelaar
De cursist heeft minimaal 15 wedstrijden gefloten in de
wedstrijdcompetitie (senioren- of juniorenwedstrijden).
waarnemerbeoordelaar
De cursist moet bij de afsluiting van de cursus tenminste
21 jaar zijn.
beoordelaar

 

Inhoud
– Criteria op grond waarvan wordt beoordeeld of een scheidsrechter goed is (waarnemen en analyseren); (waarnemer en beoordelaar)

– Vaststelling van de meerwaarde van het beoordelen in het ontwikkelingsproces van de scheidsrechter; (waarnemer en beoordelaar)

– Kennis hebben van diverse gesprekstechnieken, waaronder een beoordelingsgesprek; (beoordelaar)

– Het rapporteren van de beoordeling; (waarnemer en beoordelaar)

– Tijdens de opleiding worden de -door de cursist bij de aanvang van de cursus- geformuleerde doelen regelmatig geëvalueerd (zelfreflectie). (waarnemer en beoordelaar)

Lesmateriaal
– Cursusmap KNKV-waarnemer/beoordelaar.

Proeve van Bekwaamheid + certificaat
De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de beoordeling door de docent van het portfolio van de cursist. Diegenen waarvan het portfolio als voldoende wordt beoordeeld, ontvangen het certificaat KNKV-waarnemer/beoordelaar.

Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan op welk onderdeel/welke onderdelen het portfolio opnieuw gemaakt moet worden.

Indien ook de tweede beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de kandidaat geen recht op  een derde beoordeling.